Room of Consciousness

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu Cầu
Base Level: 100

Nơi Bắt Đầu: /navi prontera 161/179

Quest phải làm trước: Ritual of blessing (Royal Banquet)

Vật Phẩm: Không có

Phần Thưởng
Base EXP: 800,000 x Server Rate

Job EXP: 400,000 x Server Rate

 1. Bạn có thể đi tới Royal Memory, bằng 2 cách:
  • Nc với Chamberlain Bell và chọn Call Nillem. Nc với Court Mage Nillem và chọn Move to the Past Memories of the Royal Family.
  • Nc với Overwatcher Terketh và chọn To the Past Memories of the Royal Family.
 2. Khi ở trong Royal Memory, Nc với Mage Nillem khi đó Dimensional Warper sẽ xuất hiện.
 3. Nc với Nillem để mở instance, sao đó nc với Swaying Space để bắt đầu.
 4. Nc với Fenrir tại cổng.
 5. Đi thăng lên và nc với Iris. Họ sẽ phát hiện mảnh vỡ của Ymir Heart piece, các quái sẽ xuất hiện
 6. Khi dọn hết quái thì nc với Iris.
 7. Renovated Amdarais sẽ xuất hiện.
 8. Nc với Iris khi xử xong Amdarais, Bijou sẽ hiện ra phiên bản yếu. Sau khi dập cái đó thì phiên bản mạnh sẽ xuất hiện
  • Chú ý: Khi Iris and Fenrir xuất hiện bạn có thể dẫn quái tói chỗ 2 npc này và Boss sẽ bị 2 cô táng 2 phát, mất 1 khúc máu nhỏ.
 9. Khi đánh xong Bijou thì nc với Iris rồi rời hâm ngục
 10. Ra khỏi Old Memoir of Royal Family và đi về hướng tay trái.
  • Bạn sẽ đc warp ra Destroyed Prontera.
 11. Nc với Nilem chọn Let's get out of here!.
 12. Nc với librarianKronecker xuất hiện. Nc với ông ta và lấy 30 Honor Token.
  • Room of Consciousness sẽ đc phép làm từ bây giờ