Isle of Bios

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu cầu
Base Level: 160
Party: 1 người trở lên
Quest làm trước đó Dimensional Travel
Phần thưởng
Vật phẩm Token of Hero
Mở khóa Quest Access to Morse's Cave
  1. Nói chuyện với Wandering Old Man .
Mc WanderingOldMan.png
  1. Click vào Yellow Seed bên cạnh ông lão, chọn Reserve để vào mở cổng vào instance.
  2. Khi vào instance hãy đi về phía đống tới cây cầu. Bạn sẽ nghe được cuộc hội thoại giữa Zeith, VridReaper Yanku.
  3. Sau đó hãy tiêu diệt tất cả quái vật có trong map này đến mở khóa portal đi tới map tiếp theo. Sẽ có thông báo hiện lên khi tất cả quái vật trong map bị hạ gục.Ở map tiếp theo, bạn cũng sẽ phải hạ gục hết đám quái còn sống trong map để mở portal đi tới map cuối.
  4. Ở map cuối này, hãy đi tới giữa map nơi bạn sẽ thấy Zeith and Vrid. Reaper Yanku sẽ xuất hiện và đóng băng 2 người đó .
  5. Trước khi đánh nhau với Reaper Yanku, bạn sẽ phải chiến đấu với một đàn Orc Zombies, tiếp đó là Verit và cuối cùng là Megalodon do hắn ta spawn ra.
  6. Một khi đã đánh bại được đám quái đó, Reaper Yanku sẽ xuất hiện để đánh nhau với bạn.Sau khi đánh bại được Reaper Yanku,hắn ta sẽ drop 22534.png Prize of Hero.
GRIM REAPER ANKOU.gif


  • Sau đó nói chuyện với Vrid để nhận thưởng 6684.png Token of Hero và thoát ra khỏi instance.

List quái vật

Hình Tên HP Race Element
Map 1
M1686.gif Corrupt Orc Baby 250,000 Demi-human Earth 2
M1107.gif Corrupt Baby Desert Wolf 232,890 Brute Fire 2
M1005.gif Corrupt Familiar 222,550 Fish Water 2
Map 2
M1023.gif Corrupt Orc Warrior 300,000 Demi-human Earth 2
M1106.gif Corrupt Desert Wolf 292,450 Brute Fire 2
M1158.gif Corrupt Phen 284,110 Fish Water 2
Map Boss
M1153.gif Corrupt Orc Zombie 375,000 Demi-human Undead 2
M1032.gif Corrupt Verit 352,715 Brute Undead 2
M1064.gif Corrupt Megalodon 347,413 Fish Undead 2
GRIM REAPER ANKOU.gif Reaper Yanku
Mvp.gif
50,000,000 Undead Undead 4

Token of Hero

Token of Hero dùng để enchant 2981.png Hero Ring

Slot 1
Stats Random Enchant
STR +1 ~ +5
INT +1 ~ +5
AGI +1 ~ +5
VIT +1 ~ +5
DEX +1 ~ +5
LUK +1 ~ +5
Slot 2
Stats Random Enchant
Atk +1% ~ +5%
MAtk +1% ~ +5%
Slot 3
Stats Random Enchant
Max HP +1% +2% +3% +4% +5%
Max SP +25 +50 +75 +100 +150
Slot 4
Stats Random Enchant
DEF +3 +6 +9 +12 +15
MDEF +1 +2 +3 +4 +5


Prize of Hero

Danh sách những đồ có thể nhận được từ Prize of Hero:

522.pngMastela Fruit
547.pngCondensed White Potion
608.pngYggdrasil Seed
607.pngYggdrasilberry
678.pngPoison Bottle
12530.pngMastela Fruit Box
12549.pngCondensed White Potion 200 Box
12530.pngYggdrasil Seed Box
13517.pngYggdrasil Berry Box
12549.pngPoison Bottle Box
12679.pngWoE White Potion Box
12679.pngWoE Violet Potion Box
12679.pngWoE Blue Potion Box
12095.pngHwergelmir's Tonic
12100.pngCooked Nine Tail's Tails
12075.pngSteamed Tongue
12080.pngDragon Breath Cocktail
12085.pngImmortal Stew
12090.pngSteamed Desert Scorpions
12623.pngHigh Weapon Box
15093.pngHero Plate [1]
15094.pngHero Magic Coat [1]
15095.pngHero Judgement Shawl [1]
15096.pngHero Trade Mail [1]
15097.pngHero Hidden Cloth [1]
15098.pngHero Target Suits [1]
22035.pngHero Nependess Shoes [1]
22036.pngHero Silverleather Boots [1]
22037.pngHero Ungoliant Boots [1]

Nguồn

Nguồn lấy từ Irowiki