Headgear quest

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thường trong game các bạn có thể làm các loại headgear khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu của mình. Có loại thì cho bạn thêm stat, có loại thì cho bạn sử dụng một loại skill đặc biệt, có loại thì chỉ đơn giản là làm đẹp. Thông thường các headgear làm đẹp được gọi là costume headgear. Dưới đây bạn có thể tìm thấy danh sách của hầu hết các loại headgear có thể làm được trong game.

Để biết vị trí của các npc làm quest các bạn có thể copy hàng lệnh ví dụ như /navi alde_alche 88/180 ở loại headgear bạn muốn làm và paste vào trong game. Sau đó sẽ có hàng chữ hướng dẫn màu cam xuất hiện cùng với mũi tên dẫn đường. Bạn hãy đi theo hướng dẫn sẽ đến được nơi bạn muốn tìm.

Headgear Đo Can NPC
5086.png Alarm Mask 1095.png 3000 Needle of Alarm

2288.png 1 Mr. Scream

/navi alde_alche 88/180 Muscle Man ở trong Al De Baran
5074.png Angel Wing Ears

2254.png 1 Angel Wing

2286.png 1 Elven Ears

Zeny: 20,000

/navi yuno 241/52

Old Blacksmith ở Juno

5449.png Angry Solo Hat **Săn:**

20 Zerom

20 Requiem

30 High Orc

40 Arclouze

20 Green Maiden

50 Mao Guai

40 Firelock Soldier

20 The Paper

/navi alberta 120/206

Alonie ở Alberta

2284.png Antlers 923.png 20 Evil Horn /navi alberta_in 122/53

Cherokee

5174.png 7447.png 7 Red Bijou

7445.png 7 Green Bijou

7446.png 7 Blue Bijou

7448.png 7 Yellow Bijou

954.png 300 Shining Scale

975.png 1 Scarlet Dyestuffs

733.png 5 Cracked Diamond

7166.png 50 Soft Silk

/navi payon_in03 139/124

Han Garm

5110.png Baby Pacifier 526.png 1 Royal Jelly

7270.png 1 Nursing Bottle

10004.png 1 Pacifier

941.png 1 Nose Ring

/navi lighthalzen 360/313

Kid

5042.png Bao Bao 10007.png 1 Silk Ribbon

968.png 50 Heroic Emblem

/navi alberta 119/54

Stylish Merchant

5076.png Beanie 2226.png 1 Cap

7038.png 50 Yarn

/navi xmas_in 35/30

Hat Merchant

Lutie Tool Shop

2296.png Binoculars 2243.png 1 Geek Glasses

999.png 100 Steel

/navi moc_ruins 118/176

Alchemist

5057.png Black Cat Ears 2213.png 1 Kitty Band

914.png 200 Fluff

983.png 1 Black Dyestuffs

/navi payon 116/131

Neko Neko

5065.png Blue Fish 624.png 1 Rotten Fish

959.png 300 Stinky Scale

551.png 50 Sushi

1023.png 1 Fish Tail

938.png 100 Sticky Mucus

7030.png 1 Claw of Desert Wolf

/navi morocc 273/79

Educated Traveller

5052.png Blue Hairband 2211.png 1 Bandana

978.png 1 Cobaltblue Dyestuffs

7003.png 300 Anolian Skin

/navi comodo 228/159

Hair Ornament Girl

5040.png Blush 7047.png 100 Alice's Apron /navi xmas 114/296

Vending Machine

Lutie Town

5016.png Boy's Cap 1030.png 10 Tiger's Footskins /navi alberta_in 28/145

Grandpa

5436.png Bride's Corolla 1032.png 1000 Maneater Blossom

10007.png 1 Silk Ribbon

/navi gef_fil10 223/203

Orc Lady ở Orc Village

5169.png 706.png 1 Four Leaf Clover

7201.png 500 Log

7200.png 10 Elastic Band

1049.png 20 Skirt of Virgin

1059.png 500 Fabric

1054.png 2 Ancient Lips

1024.png 100 Squid Ink

/navi payon 135/320

Chungwolmang

5034.png Bulb Band 2233.png 1 Circlet [1]

746.png 20 Glass Bead

/navi comodo 228/159

Hair Ornament Girl

2214.png Bunny Band 949.png 100 Feather

722.png 1 Pearl

706.png 1 Four Leaf Clover

2213.png 1 Kitty Band

/navi alberta 188/146

Kafra Employee

5024.png Cake Hat 529.png 10 Candy

530.png 5 Candy Cane

538.png 15 Well-Baked Cookie

539.png 20 Piece of Cake

999.png 10 Steel

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5028.png Candle 2279.png 1 Bomb Wick

526.png 100 Royal Jelly

7035.png 50 Matchstick

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5446.png Catfoot Hairpin Săn

1000 Kobold Archer

/navi gef_fild05 79/149

Myu

5175.png Censor Bar 983.png 1 Black Dyestuffs

7111.png 100 Slick Paper

938.png 99 Sticky Mucus

/navi rachel 91/273
5026.png Chef Hat 539.png 120 Piece of Cake

1036.png 450 Dragon Scale

982.png 1 White Dyestuffs

949.png 330 Feather

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5075.png Cowboy Hat 2248.png 1 Western Grace

7030.png 108 Claw of Desert Wolf

7194.png 108 Soft Blade of Grass

7120.png 4 Burning Horseshoe

/navi xmas_in 35/30

Hat Merchant ở Lutie Tool Shop

5048.png Cresent Hairpin 5041.png 1 Heart Hairpin

999.png 10 Steel

/navi alberta 119/54

Stylish Merchant

5036.png Cross Hat 2608.png 1 Rosary

7069.png 500 Destroyed Armor

/navi comodo 228/159

Hair Ornament Girl

5080.png Crown of Ancient Queen 10006.png 1 Queen's Hair Ornament

714.png 1 Emperium

969.png 3 Gold

Zeny: 20,000

/navi yuno_in03 21/17

Nehris ở Juno's Monster Museum

5081.png Crown of Mistress 2249.png 1 Coronet

714.png 1 Emperium

969.png 3 Gold

Zeny: 40,000

/navi yuno_in03 21/17

Nehris ở Juno's Monster Museum

5107.png Crunch Toast 519.png 50 Milk

548.png 50 Cheese

539.png 50 Piece of Cake

7031.png 50 Old Frying Pan

/navi yuno 222/116

Kasis

5091.png Decorative Golden Bell 10016.png 1 Golden Bell

714.png 1 Emperium

969.png 3 Gold

Zeny: 20,000

/navi yuno_in03 21/17

Nehris ở Juno's Monster Museum

5082.png Decorative Mushroom 921.png 300 Mushroom Spore /navi geffen 67/87

Ipore

5038.png Deviruchi Hat 1038.png 600 Little Evil Horn

7048.png 40 Talon of Griffon

/navi payon_in01 55/12

Young Man

2273.png Doctor Band 2275.png 1 Red Bandana

998.png 50 Iron

733.png 1 Cracked Diamond

/navi aldeba_in 152/166

Trader

5058.png Drooping Cat 7030.png 1 Claw of Desert Wolf

983.png 1 Black Dyestuffs

2233.png 1 Circlet [1]

7206.png 300 Black Cat Doll

/navi morocc 273/79

Educated Traveller

2283.png Ear Muffs 724.png 1 Cursed Ruby

5001.png 1 Headset

949.png 200 Feather

Zeny: 5,000

/navi payon_in01 17/10

Mystic Lady

5068.png Evil Wing Ears 2255.png 1 Evil Wing

2286.png 1 Elven Ears

Zeny: 20,000

/navi yuno 241/52

Old Blacksmith

5437.png 7165.png 100 Transparent Celestial Robe

7166.png 100 Soft Silk

745.png 1 Wedding Bouquet

981.png 1 Violet Dyestuffs

2211.png 1 Bandana

/navi gonryun 149/189

Yotang ở Kunlun

5047.png Fashionable Glasses 2271.png 1 Jack be Dandy

975.png 1 Scarlet Dyestuffs

/navi alberta 119/54

Stylish Merchant

5170.png Feather Beret 5172.png 1 Beret

7063.png 100 Soft Feather

982.png 1 White Dyestuffs

/navi rachel 152/131

Sakjul

5018.png Feather Bonnet 2247.png 1 Romantic Gent

916.png 300 feather of birds

/navi aldeba_in 152/166

Trader ở Al De Baran

5061.png Flower Hairpin 2269.png 1 Romantic Flower

999.png 10 Steel

Zeny: 20,000

/navi geffen 129/148

Argen

5447.png Frog Hat 908.png 100 Spawn

937.png 100 Venom Canine

936.png 50 Scale Shell

    • Săn**

50 Side Winder

50 Argiope

/navi gef_fild07 108/161

Roda Frog

5063.png Giant Band Aid 970.png 1 Alcohol

930.png 500 Rotten Bandage

Geffen missing npc
5021.png Grief for Greed 2233.png 1 Circlet [1]

999.png 20 Steel

969.png 1 Gold

949.png 80 Feather

938.png 800 Sticky Mucus

/navi comodo 273/137

Traveler

5176.png Hahoe Mask 706.png 1 Four Leaf Clover

7201.png 500 Log

7200.png 10 Elastic Band

7015.png 20 Bookclip in Memory

952.png 100 Cactus Needle

1028.png 100 Mane

/navi payon 135/320

Chungwolmang

5444.png Hair Brush 974.png 1 Mixture

975.png 1 Scarlet Dyestuffs

943.png 50 Solid Shell

985.png 5 Elunium

1302.png 1 Axe [4]

/navi comodo 236/164

Hat Girl

5022.png Hat of the Sun God 7086.png 1 Amblem of the Sun Godl

999.png 40 Steel

984.png 2 Oridecon

969.png 10 Gold

1003.png 50 Coal

503.png 1 Yellow Potion

/navi alberta 136/79

Hat Store Girl

5001.png Headset 999.png 40 Steel

1003.png 1 Coal

970.png 1 Alcohol

984.png 1 Oridecon

Zeny: 2,000

/navi geffen_in 30/70

Eric ở Geffen

5041.png Heart Hairpin 7013.png 1200 Coral Reef /navi alberta 119/54

Stylish Merchant

5025.png Helm of Angel 2254.png 1 Angel Wing

2229.png 1 Helm [1]

7036.png 5 Fang of Hatii

/navi payon_in01 55/12

Young Man ở Payon

5094.png Helmet of Orc Hero 909.png 10,000 Jellopy

931.png 11,000 Orcish Voucher

968.png 100 Heroic Emblem

/navi in_orcs01 162/34

Orc Hero

5070.png Hot-blooded Headband 7216.png 300 Red Muffler

7097.png 300 Burning Heart

982.png 1 White Dyestuffs

2211.png 1 Bandana

/navi yuno 300/188

Zhenbolt

5071.png Indian Headband 5010.png 1 Indian Fillet

5049.png 1 Striped Hairband

7101.png 10 PecoPeco Feather

/navi comodo 237/217

Meruntei

5448.png Indifferent Solo Hat **Săn:**

20 Zerom

20 Requiem

30 High Orc

40 Arclouze

20 Green Maiden

50 Mao Guai

40 Firelock Soldier

20 The Paper

/navi alberta 120/206

Alonie

5069.png Kitsune Mask 1022.png 999 Nine Tails /navi pay_dun03 48/84

Nine Tails

5084.png Lazy Smokie 1026.png 1000 Acorn

7065.png 100 Sea-otter Fur

945.png 10 Raccoon Leaf

7030.png 1 Claw of Desert Wolf

/navi morocc 273/79

Educated Traveller

5027.png Mage Hat 2252.png 1 Wizard Hat

4052.png 1 Elder Willow Card

1036.png 400 Dragon Scale

7001.png 50 Mould Powder

503.png 1 Yellow Potion

/navi alberta 136/79

Hat Store Girl

5045.png Magician Hat 2252.png 1 Wizard Hat

943.png 1200 Solid Shell

1054.png 450 Ancient Lips

503.png 1 Yellow Potion

/navi alberta 136/79

Hat Store Girl

5173.png Magistrate Hat [1] 7447.png 7 Red Bijou

7445.png 7 Green Bijou

7446.png 7 Blue Bijou

7448.png 7 Yellow Bijou

954.png 300 Shining Scale

983.png 1 Black Dyestuffs

733.png 5 Cracked Diamond

2221.png 1 Hat [1]

/navi payon_in03 139/124

Han Garm

5031.png Mine Hat 5009.png 1 Safety Helmet

5028.png 1 Candle

747.png 1 Crystal Mirror

999.png 25 Steel

/navi comodo 273/137

Traveler

5073.png Model Training Hat 1550.png 1 Book [3]

2285.png 1 Apple of Archer

/navi payon_in03 9/193

Nanhyang

2278.png Mr. Smile 909.png 10 Jellopy

914.png 10 Fluff

705.png 10 Clover

/navi prontera 157/187

Smile Assistance

5117.png Mystic Rose 731.png 10 2Carat Diamond

748.png 3 Witherless Rose

982.png 1 White Dyestuffs

/navi lhz_in02 91/38

Margaret Merry ở Lighthalzen

5177.png 706.png 1 Four Leaf Clover

7201.png 500 Log

7200.png 10 Elastic Band

1048.png 500 Horrendous Hair

1053.png 2 Ancient Tooth

980.png 1 Orange Dyestuffs

/navi payon 135/320

Chungwolmang

5442.png 978.png 1 Cobaltblue Dyestuffs

7151.png 30 Oil Paper

1059.png 100 Fabric

7217.png 20 Spool

/navi lhz_in02 276/281

Drunken Man ở Lighthalzen Hotel

2281.png Opera Masque 998.png 20 Iron

707.png 1 Singing Plant

Zeny: 5,000

/navi aldeba_in 152/166

Trader ở Aldebaran

5043.png Opera Phantom Mask 2281.png 1 Opera Masque

1048.png 50 Horrendous Hair

Zeny: 5,000

/navi comodo 273/137

Traveler

5004.png Oxygen Mask 701.png 5 Ora Ora /navi payon_in02 25/71

Boy ở Payon

5023.png Parcel Hat 1059.png 150 Fabric

978.png 1 Cobaltblue Dyestuffs

907.png 100 Resin

/navi comodo 273/137

Traveler

5060.png Party Hat 2236.png 1 Santa Hat

7111.png 100 Slick Paper

7151.png 100 Oil Paper

/navi xmas_in 35/30

Hat Merchant ở Lutie Tool Shop

5012.png Ph.D Hat 703.png 1 Hinalle

704.png 1 Aloe

710.png 1 Illusion Flower

708.png 1 Ment

/navi prt_in 38/107

Teacher ở Prontera

2293.png Pretend Murdered 1049.png 4 Skirt of Virgin /navi payon_in01 99/71

Granny

5033.png Raccoon Hat 2213.png 1 Kitty Band

1036.png 20 Dragon Scale

7012.png 200 Tough Scalelike Stem

7065.png 300 Sea-otter Fur

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5039.png Rainbow Eggshell 5015.png 1 Egg Shell

978.png 1 Cobaltblue Dyestuffs

7030.png 50 Claw of Desert Wolf

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5109.png Red Bonnet 10015.png 1 Green Lace

975.png 1 Scarlet Dyestuffs

10007.png 1 Silk Ribbon

5032.png 1 Sunday Hat


Zeny: 50,000

/navi lighthalzen 183/89

Relaxed-Looking Lady

5083.png Red Ribbon 2244.png 1 Big Ribbon

2209.png 1 Big Ribbon [1]

10007.png 1 Silk Ribbon

/navi prontera 164/233

Nephia

5108.png 611.png 10 Magnifier

7301.png 1887 Tassel

5120.png 1 Bucket Hat [1]

Zeny: 1,887

/navi lighthalzen 143/68

Strange Man

2280.png Sakkat 1019.png 120 Trunk

Zeny: 10,000

/navi aldeba_in 152/166

Trader ở Aldebaran

5078.png Sea-Otter Hat 5033.png 1 Raccoon Hat

5064.png 1 Smokie Leaf

/navi xmas 183/266

Pretty Lindsay ở Lutie Town

5243.png 1022.png 20 Nine Tails

7038.png 10 Yarn

7166.png 10 Soft Silk

7065.png 20 Sea-otter Fur

7217.png 1 Spool

/navi moscovia 211/93

Irina

2202.png 2201.png 1 Sunglasses

Zeny: 400,000

/navi moc_fild09 209/128

Maseph ở Sograt Desert

5064.png Smokie Leaf 945.png 600 Raccoon Leaf

7030.png 1 Claw of Desert Wolf

/navi morocc 273/79

Educated Traveller

5067.png Sombrero 5062.png 1 Straw Hat

952.png 50 Cactus Needle

1907.png 1 Guitar

/navi xmas_in 35/30

Hat Merchant Lutie Tool Shop

5029.png Spore Hat 7033.png 850 Poison Spore

7068.png 300 Burnt Tree

1015.png 1 Tongue

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5443.png 916.png 500 Feather of Birds

523.png 1 Holy Water

7292.png 10 Muscovite

2282.png 1 Halo

640.png 1 Shining Stone

/navi alberta 151/78

Bebete

2272.png Stop Post 1019.png 50 Trunk

983.png 1 Black Dyestuffs

/navi moc_ruins 113/181

William ở Morroc Ruins

5062.png Straw Hat 2280.png 1 Sakkat

7197.png 300 Tough Vines

7150.png 300 Piece of Bamboo

/navi xmas_in 35/30

Hat Merchant Lutie Tool Shop

5049.png Striped Hairband 1099.png 1500 Worn-out Prison Uniform /navi comodo 228/159

Hair Ornament Girl

5032.png Sunday Hat 2221.png 1 Hat [1]

2227.png 1 Cap [1]

1059.png 250 Fabric

7063.png 600 Soft Feather

503.png 1 Yellow Potion

/navi alberta 136/79

Hat Store Girl

5059.png Teddybear Hat 5030.png 1 Panda Hat

7213.png 100 Needle Packet

7217.png 100 Spool

7161.png 300 Black Bear Skin

/navi xmas 175/156

Fuzzy Fuzz ở Lutie Town

5077.png Tulip Hairpin 2278.png 1 Mr. Smile

975.png 1 Scarlet Dyestuffs

/navi geffen 83/189

Seth

5171.png 4219.png 1 Sage Worm Card

4114.png 1 Argiope Card

4177.png 1 Dryad Card

4259.png 1 Wooden Golem Card

4212.png 1 Bongun Card

4073.png 1 Pirate Skel Card 4112.png 1 Marduk Card

4081.png 1 Hode Card

4251.png 1 Elder Card

4166.png 1 Nightmare Terror Card

7511.png 1000 Rune of the Darkness 7563.png 1000 Bloody Rune

Zeny: 10,000,000

/navi hugel 147/103

Ghenirhemin

2292.png Welding Mask 999.png 50 Steel

Zeny: 2,000

/navi geffen_in 143/166

Blacksmith

5115.png Winter Hat 7267.png 999 Tiger Panty

983.png 1 Black Dyestuffs

749.png 1 Frozen Rose

Zeny: 50,000

/navi einbech 70/222

Metelle

5050.png Wonder Nutshell 5037.png 1 Nut Shell

7064.png 500 Wing of Dragonfly

/navi xmas 114/296

Vending Machine ở Lutie Town

5079.png X Hairpin 2294.png 1 Stellar

7220.png 400 Ectoplasm

/navi geffen 129/148

Argen

5121.png Zealotus Mask 7315.png 369 Dark Crystal Fragment

660.png 1 Forbidden Red Candle

7263.png 1 Cat's Eye

7099.png 30 Worn-out Magic Scroll

/navi gl_prison01 137/138

Zealotus ở Glast Heim Underprison

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Headgear_Ingredients