Hệ thống clan

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

He Thong Clan.png

Clan là các tổ chức đặc biệt trong game có mặt để hổ trợ người chơi. Có tổng cộng 4 clan khác nhau trong game và mỗi clan có một điểm mạnh và yếu riêng của mỗi clan. Khi vào clan bạn sẽ được thưởng stats bonus đặc trưng của clan đó. Sau đây là các đặc tính tiêu biểu của clan.

  1. Mỗi clan có 1 thủ lãnh riêng của clan đó nhưng không có clan/guild skill.
  2. Clan không thể tham gia woe được.
  3. Nếu bạn không online trong 2 tuần thì sẽ tự động bị đuổi ra khỏi clan.
  4. Mỗi clan chỉ chấp nhận tối đa là 500 người.

Nói chuyện trong clan: để nói chuyện trong clan bạn dùng lệnh /cl <thông điệp>. Hoặc nhấn nút tròn ở của sổ chát và chọn chế độ Gởi Clan.

Cửa sổ clan: để mở cửa sổ clan bạn hãy nhấn CTRL + G. Cửa sổ clan chỉ cho bạn biết có bao nhiều người trong clan online, nhưng sẽ không cho bạn danh sách các thành viên online.

Gia Nhập Clan

Để gia nhập clan bạn hãy tới tòa nhà nằm ở gần trung tâm Prontera (/navi prt_in 37/112) để gặp thũ lãnh của các clan.

Biểu Tượng Tên Clan Thủ Lãnh Buff Bonus
zwaZuwu.png Sword Clan aCeHOUR.gif
Raffam Oranpere
rK1aSu1.png
STR + 1
VIT+ 1
Max HP + 30
Max SP + 10
msY4sLz.png Arch Wand Clan 4sevJiY.gif
Devon Aire
kf6QdsM.png
INT + 1
DEX + 1
Max HP + 30
Max SP + 10
DneIJ12.png Golden Mace Clan k0VAoco.gif
Berman Aire
BT49WQA.png
LUK + 1
INT + 1
Max HP + 30
Max SP + 10
VdHMos9.png Crossbow Clan nZ6pv7D.gif
Shaam Rumi
HZKlPdO.png
DEX + 1
AGI + 1
Max HP + 30
Max SP + 10