Hệ thống PVP

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này có các link giới thiệu về hệ thống PvP trong game. Bạn có thể nhấn vào link để xem thông tin chi tiết.

714.png Hệ Thống WoE I S empel 1 mini.png Hệ Thống WoE II 2733.png Battleground