Hệ thống Achievement

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Thông Tin Cơ Bản Achievement System là hệ thống thành tựu được lập ra để khuyến khích bạn làm nhiệm vụ, lên cấp, cũng như khám phá game. Khi thành tích đạt được thì bạn sẽ được thưởng gift box, buff, các trang bị đặt biệt vân vân.

  • Bạn cũng có thể mở cửa sổ Achievement bằng cách sử dụng cửa sổ Thông Tin Cơ Bản và nhấn vào biểu tượng Achievement icon.png Thành Tựu.
  • Bạn cũng có thể mở cửa sổ Achievement bạn có thể bấm phím tắt Atl+X.
  • Các vật phẩm có được từ hệ thống này là Account Bound và bạn không thể trao đổi được với account khác.
  • Để xem cửa sổ Thành Tựu bạn hãy nhấn vào đây

Achievement window.png

Nhận Thưởng RODEX

  • Để nhận thưởng bạn hãy nhấn vào một trong các mục tương ứng như Tổng Quát, Thám Hiểm, Đấu Trường, Quest vân vân.
  • Sau đó chọn lựa chọn Hoàn Thành để hiển thị các thành tựu đã đạt được.
  • Kế tiếp lọn chọn thành tựu bạn muốn nhận điểm và nhấn vào nút Nhận Thưởng (Collect)
  • Phần thưởng sau đó sẽ được email cho bạn qua hệ thống Rodex. Lúc đó hộp mail New mail.png của bạn sẽ thông báo bạn đã nhận được mail.
  • Sau đó bạn mở mail ra và nhấn vào Accept reward button.png để nhận thưởng.
  • Phần thưởng sau đó sẽ xuất hiện trong của sổ Trang Bị (Alt+E) của bạn

Danh Sách Các Thành Tích

Thành Tích Phần Thưởng Điểm Thưởng
At this time I live to eat 10
A fan of this polarity 10
North Prontera Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
North Prontera Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
North Prontera Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
West Prontera Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
West Prontera Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
East Prontera Field Exploration Old Money Pocket 10
South Prontera Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
South Prontera Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
South Prontera Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
South Prontera Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
East Geffen Field Exploration Old Money Pocket 10
Southeast Geffen Field Exploration Old Money Pocket 10
Northwest Geffen Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Northwest Geffen Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Northwest Geffen Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
South Geffen Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
South Geffen Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
Sograt Desert Field Exploration(6) Old Money Pocket 10
Southwest Payon Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Southwest Payon Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Southwest Payon Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Southwest Payon Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
East Payon Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
East Payon Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
East Payon Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
East Payon Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
North Mjolnir Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
North Mjolnir Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
North Mjolnir Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
North Mjolnir Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
North Mjolnir Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
South Mjolnir Field Exploration(6) Old Money Pocket 10
South Aldebaran Field Exploration Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(6) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(7) Old Money Pocket 10
Comodo Field Exploration(8) Old Money Pocket 10
Border Checkpoint Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Border Checkpoint Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Kiel Hyre Mansion Field Exploration Old Money Pocket 10
El Mes Plateau Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
El Mes Plateau Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
El Mes Plateau Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
El Mes Gorge Field Exploration Old Money Pocket 10
Kiel Hyre Academy Field Exploration Old Money Pocket 10
Guard Camp Field Exploration Old Money Pocket 10
Yuno Field Exploration Old Money Pocket 10
Front of Thanatos Tower Field Exploration Old Money Pocket 10
Hugel Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Hugel Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Hugel Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Abyss Lake Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(6) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(7) Old Money Pocket 10
Einbroch Field Exploration(8) Old Money Pocket 10
Lighthalzen Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Lighthalzen Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Lighthalzen Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Rachel Audhumbla Plains Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Rachel Plains Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Rachel Plains Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Rachel Plains Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Rachel Audhumbla Grassland Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Rachel Audhumbla Grassland Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Portus Luna Field Exploration Old Money Pocket 10
Veins Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Veins Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Veins Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Veins Field Exploration(4) Old Money Pocket 10
Veins Field Exploration(5) Old Money Pocket 10
Eclage Field Exploration Old Money Pocket 10
North Bitfrost Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
South Bitfrost Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Splendide Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Splendide Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Splendide Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Manuk Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Manuk Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Manuk Field Exploration(3) Old Money Pocket 10
Outskirts of Kamidal Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Outskirts of Kamidal Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Amatsu Field Exploration Old Money Pocket 10
Kunlun Field Exploration Old Money Pocket 10
Gonryun Field Exploration Old Money Pocket 10
Ayothaya Field Exploration Old Money Pocket 10
Moscovia Field Exploration Old Money Pocket 10
Brasilis Field Exploration Old Money Pocket 10
Dewata Field Exploration Old Money Pocket 10
Malaya Field Exploration(1) Old Money Pocket 10
Malaya Field Exploration(2) Old Money Pocket 10
Abbey Underground Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Abyss Lake Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Clock Tower Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Amatsu Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Ant Hell Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Ayothaya Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Comodo Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Brasilis Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Clock Tower Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Istana Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Scaraba Hole Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Bitfrost Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Einbroch Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Geffen Underground Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Glastheim Dungeon Exploration(1) Old Money Pocket 20
Glastheim Dungeon Exploration(2) Old Money Pocket 20
Glastheim Dungeon Exploration(3) Old Money Pocket 20
Glastheim Dungeon Exploration(4) Old Money Pocket 20
Kunlun Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Rachel Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Sphinx Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Izlude Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Robot Factory Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Bio Lab Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Gonryun Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Nogg Road Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Coal Mine Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Pyramid Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Orc Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Payon Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Labyrinth Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Undersea Tunnel Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Thanatos Tower Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Thor Volcano Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Sunken Ship Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Turtle Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Toy Factory Dungeon Exploration Old Money Pocket 20
Prontera Contribution 10
Geffen Contribution 10
Morocc Contribution 10
Payon Contribution 10
Yuno Contribution 10
Lighthalzen Contribution 10
Einbroch Contribution 10
Rachel Contribution 10
Veins Contribution 10
Uninvited Guest 10
Strange Guest 10
Get along with map… 20
Welcomed Guest 30
Kimmy's best friend 50
Novice Angler 10
Juicy Hunter 20
Rhythm Master 50
Bold Adventurer 10
Baphomet Hatred 20
Goat's Nemesis 50
Ordinary Tourist 10
Backcountry Expert 20
Able to eat more like this 50
Digest hard meat 10
Master of Escape 20
Immortal Hunter 50
Stood up and overcame despair 10
Ember of Hope 10
Pouring Aurora 20
Who is desperate? I am hopeless! 30
I know god will save the world 50
There was mercy in Morocc army 10
There was fear in Morocc army 20
Guard of weak army 50
Audience with the queen 10
Warm earth 10
Water is very good exactly 10
Pleasant breeze 10
Visitor of old castle 10
Lord of old castle 20
Conqueror of old castle 50
Haggard sucker 10
Hope of the Knight 20
Guardian of the Dawn 50
Time Traveler 10
Restore ancient relic 20
Master of relic transport 50
Show Jailbreak to the captain 10
Show Jailbreak to the weak captain 10
Riot on board 20
Turmoil on board 20
Rebellion on board 50
Revolt of Riot 50
Magic tournament champion 10
Gladiator of Coliseum 20
Slayer of Colosseum 50
Endless Tower challenger 10
Endless Tower Slayer 20
Lord of the tower 50
Novice Exorcist 10
Experienced Exorcist 20
Legendary Exorcist 50
Prontera Explorer Gift Box 20
Geffen Explorer Gift Box 20
Sograt Desert Explorer Gift Box 20
Payon Explorer Gift Box 20
North Mjolnir Explorer Gift Box 20
South Mjolnir Explorer Gift Box 20
Comodo Explorer Gift Box 20
Rune Midgard Explorer Old Purple Box 50
Yuno Explorer Gift Box 20
Hugel Explorer Gift Box 20
Einbroch Explorer Gift Box 20
Lighthalzen Explorer Gift Box 20
Schwarzwald Explorer Old Purple Box 50
Rachel Explorer Gift Box 20
Veins Explorer Gift Box 20
Arunafeltz Explorer Old Purple Box 50
Laphine Explorer Gift Box 20
Manuk Explorer Gift Box 20
Eclage Explorer Old Purple Box 50
Localizing fields explorer Old Purple Box 50
Socialite debut 10
Song chamber is not an accident 10
Alliance workers of merchant city 50
Acquire the first aura! White Slim Pot Box2 50
Acquire the second aura! Evil Snake Lord Hat 60
Acquire the third aura! Advanced Jao King Hat 70
Master Job level! Old Purple Box 30
Grandmaster Job level! Old Card Album 50
Official Adventurer 10
First step of job change! 20
Veteran Adventurer! (1) 25
Veteran Adventurer! (2) 25
Warrior (1) 30
Warrior (2) 30
Elite Adventurer! (1) Abrasive Box (10) 50
Transcendentaler! (1) Abrasive Box (10) 60
Elite Adventurer! (2) Abrasive Box (10) 50
Transcendentaler! (2) Abrasive Box (10) 60
The way of exceptional character 10
This is My way! Abrasive Box (10) 20
Bearish Power! 10
Overflowing Magic! 10
Healthy Body and Mental Health! 10
Speed of Light 10
Hawk Eyes 10
Maximum Luck 10
Dragonlike Power! 20
Magic Insanity 20
Rock Alloy 20
Speed of Light 20
Falcon's Eyes 20
Lucky Fever 20
Incarnation of Love and Hate Abrasive Box (10) 30
I really love it! Bubble Gum Box(10) 30
Reborn in Valhalla! 23575 (Chưa cập nhật) 10
The start of another adventure! 23585 (Chưa cập nhật) 10
Poring is Love 50
Entomologist 50
Animals are also our friend 50
Monster Girls Unite!! 50
Poring - taming 10
Drops - taming 10
Poporing - taming 10
Novice Poring - taming 10
Chonchon - taming 10
Steel Chonchon - taming 10
Hunter Fly - taming 10
Rocker - taming 10
Spore - taming 10
Poison Spore - taming 10
Lunatic - taming 10
Picky - taming 10
Savage Bebe - taming 10
Baby Desert Wolf - taming 10
Smokie - taming 10
Yoyo - taming 10
Peco Peco - taming 10
Petite - taming 10
Munak - taming 10
Isis - taming 10
Sohee - taming 10
Zherlthsh - taming 10
Alice - taming 10
Succubus - taming 10
Loli Ruri - taming 10
Community begin 10
A mouth only moment 10
Admiring the chatter 10
My friend's friend~ 10
A competition of popularity 10
Let's Party~ 10
Married with who..? 20
Can you grow? 20
Being a parent 20
Activating the market economy (1) 10
Activating the market economy (2) 15
Activating the market economy (3) 20
Activating the market economy (4) 30
Activating the market economy (5) 50
I can't quit from refining! (1) 10
I can't quit from refining! (2) 15
I can't quit from refining! (3) 10
I can't quit from refining! (4) 15
I can't quit from refining! (5) 15
I can't quit from refining! (6) 20
I can't quit from refining! (7) 20
I can't quit from refining! (8) 30
Human's greed has no ending.. 10
I found it! (1) 10
I found it! (2) 10
I found it! (3) 15
I found it! (4) 15
I found it! (5) 20
I found it! (6) 20
I found it! (7) 30
Rich King (1) 10
Rich King (2) 15
Rich King (3) 20
Rich King (4) 25
Rich King (5) 30
Rich King (6) 40
Poring seeker 10
Exploring Poring's life (1) 10
Exploring Poring's life (2) 20
Exploring Poring's life (3) 20
Complete challenges after first introduction 10
Reaching Level 1 Gift Box 10
Reaching Level 2 Gift Box 10
Reaching Level 3 Gift Box 10
Reaching Level 4 Gift Box 10
Reaching Level 5 Gift Box 10
Reaching Level 6 Gift Box 10
Reaching Level 7 Gift Box 10
Reaching Level 8 Gift Box 10
Reaching Level 9 Gift Box 10
Reaching Level 10 Gift Box 10
Reaching Level 11 Gift Box 10
Reaching Level 12 Gift Box 10
Reaching Level 13 Gift Box 10
Reaching Level 14 Gift Box 10
Reaching Level 15 Gift Box 10
Reaching Level 16 Gift Box 10
Reaching Level 17 Gift Box 10
Reaching Level 18 Gift Box 10
Reaching Level 19 Gift Box 10
Reaching Level 20 Gift Box 10