Vật Phẩm

#31026: Stephen Jack Ernest Wolf Card

ID 31026 Có Bán Không
Identifier Stephen_Jack_Ernest_Wolf_Card Giá Cash Shop Không Có
Tên Stephen Jack Ernest Wolf Card Type Thẻ Bài
Giá Mua Từ NPC 20 Trọng Lượng 1
Gí Bán Cho NPC 10 Level Vũ Khí 0
Tầm Xa 0 Phòng Thủ 0
Khe 0 Tinh Chế Không
Tấn Công VL 0 Level Tối Thiểu 0
Tấn Công PT 0 Level Tối Đa Không Có
Vị Trí Giày
Nghề Sử Dụng Được Không có
Giới Tính Dừng Được Không Xác Định
Mô Tả Chưa có