Vật Phẩm

#31025: Immortal Wind Ghost Card

ID 31025 Có Bán Không
Identifier Immortal_Wind_Ghost_Card Giá Cash Shop Không Có
Tên Immortal Wind Ghost Card Type Thẻ Bài
Giá Mua Từ NPC 20 Trọng Lượng 1
Gí Bán Cho NPC 10 Level Vũ Khí 0
Tầm Xa 0 Phòng Thủ 0
Khe 0 Tinh Chế Không
Tấn Công VL 0 Level Tối Thiểu 0
Tấn Công PT 0 Level Tối Đa Không Có
Vị Trí Tay phải
Nghề Sử Dụng Được Không có
Giới Tính Dừng Được Không Xác Định
Mô Tả Chưa có