Đổi mật mã

Nếu bạn mất mật mã, bạn có thể tạo lại mật mã mới bằng cách nhập địa chỉ e-mail bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản của bạn.

Một e-mail sẽ được gửi đến địa chỉ xác định với một liên kết cho phép bạn tạo lại mật mới, do đó bắt buộc bạn phải có địa chỉ e-mail hợp lệ.

Đây là tên tài khoản bạn đã đăng ký.

Đây là địa chỉ e-mail bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký tài khoản trên.